white pixel Mỗi bước sải-một tương lai mỗi bước chân một mầm xanh

MỖI BƯỚC SẢI - MỘT TƯƠNG LAI

MỖI BƯỚC SẢI - MỘT TƯƠNG LAI là giải chạy tiên phong trong việc lan tỏa và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường thông qua việc trồng cây. Qua đó, với mỗi người tham gia, chúng tôi sẽ trồng một cây xanh cho cộng đồng.